/content/dam/prnewswire/products/product-details/country/detailimages/hero_home_color.jpg

OSI?GNIJ CELE KOMUNIKACJI

KONTAKT

Najnowsze wiadomo?ci

06 sty, 2021, 09:00 GMT Alma, a Sisram Medical Company, Wins 2020 Global Aesthetic Award by MyFaceMyBody

Alma, one of the top five global leaders of energy-based medical and aesthetic solutions, won the "Innovative Treatment of the Year" award at the...


06 sty, 2021, 09:00 GMT Alma, spó?ka nale??ca do Sisram Medical, zdobywa nagrod? Global Aesthetic Award 2020 przyznawan? przez MyFaceMyBody

Alma, jedna z pi?ciu najwi?kszych ?wiatowych producentów urz?dzeń do zabiegów medycznych i estetycznych, otrzyma?a nagrod? Global Aesthetic Award...


05 sty, 2021, 12:08 GMT Diversey finalizuje kluczowe regionalne przej?cie SaneChem w ramach ekspansji na ?wiatowym rynku wyrobów spo?ywczych

Spó?ka Diversey, wiod?cy ?wiatowy dostawca wydajnych rozwi?zań z zakresu higieny, zapobiegania infekcjom i czysto?ci na potrzeby rynków...


21 gru, 2020, 10:00 GMT 2021 Visual Trends Report From Depositphotos With Insights from International Creative Agencies

Depositphotos, one of the world's leading visual content marketplaces with a library of over 190 million files, has just released their annual visual ...


21 gru, 2020, 09:00 GMT Depositphotos przedstawia raport trendów wizualnych 2021 ze spostrze?eniami mi?dzynarodowych agencji kreatywnych

Depositphotos, jedna z wiod?cych na ?wiecie platform z tre?ciami wizualnymi, z bibliotek? licz?c? ponad 190 milionów plików, w?a?nie og?asza swój...


17 gru, 2020, 09:30 GMT Delta and ElectrAssure Provide Volkswagen UK Ltd with Ultra-Fast EV Charging Solution for its PDI and Distribution Centre

Delta, a global leader in power and thermal management solutions, today announced it has partnered with ElectrAssure – the electric vehicle charging...


16 gru, 2020, 04:50 GMT PHNIX: komercyjne inwestycje w pompy ciep?a przynosz? wy?sze zwroty nak?adów na ogrzewanie i podgrzanie wody

Popularno?? pomp ciep?a wzrasta wprost proporcjonalnie do rosn?cego zapotrzebowania na komercyjne i przemys?owe inwestycje oparte na...


15 gru, 2020, 00:42 GMT Uroczyste wr?czenie nagrody Golden Pin Design Award dla najlepszego projektu w 2020 r.

11 grudnia w Tajpej odby?a si? uroczysto?? wr?czenia nagród Grand Pin Design Award 2020, podczas której przyznano najwy?sze wyró?nienia dla 24...


11 gru, 2020, 16:00 GMT Kampania Follow Me to be Healthy with Europe: wyzwanie #400gChallenge og?asza nawi?zanie wspó?pracy z najbardziej licz?cymi si? europejskimi influencerami mediów spo?eczno?ciowych

Dzi? kampania Follow me to be Healthy with Europe campaign og?osi?a nawi?zanie wspó?pracy z sze?ciorgiem europejskich influencerów mediów...


11 gru, 2020, 08:00 GMT Follow Me to be Healthy with Europe: the #400gChallenge announces new partnerships with high-profile European social media influencers

Today, the Follow me to be Healthy with Europe campaign announced a new partnership with 6 European social media influencers for its final twelve...


10 gru, 2020, 16:26 GMT LyondellBasell do??cza do ustanowionej przy ONZ inicjatywy Global Compact

LyondellBasell (NYSE: LYB) jedna z najwi?kszych na ?wiecie firm z bran?y tworzyw sztucznych, chemikaliów i rafinatów og?osi?a przyst?pienie do...


10 gru, 2020, 07:04 GMT AnyoneGo: czeska firma produkuj?ca wózki inwalidzkie dla psów na indywidualne zamówienie wchodzi na rynek europejski

AnyoneGo, startup specjalizuj?cy si? w produkcji akcesoriów weterynaryjnych wspomagaj?cych poruszanie si?, wkracza na rynek europejski. Ta czeska...


09 gru, 2020, 09:00 GMT AnyoneGo : Czech company making bespoke dog wheelchairs enters the European market

The dog mobility aids startup AnyoneGo is entering the European market. The Czech company is creating bespoke 3D printed wheelchairs for dogs with...


09 gru, 2020, 08:30 GMT BOC Group Reimagines the ADONIS Experience with ADONIS 11.0

BOC Group today unveiled ADONIS 11.0, a major update to their BPM suite, featuring a stunning redesign in UI across the board, and a completely...


09 gru, 2020, 08:30 GMT BOC Group oferuje nowe do?wiadczenie zarz?dzania procesami z systemem ADONIS NP 11.0

BOC Group og?osi?a dost?pno?? ADONIS 11.0, najnowszej wersji pakietu do zarz?dzania procesami. Zmiana interfejsu u?ytkownika oraz zasad pracy...


07 gru, 2020, 19:02 GMT LyondellBasell i SUEZ zwi?kszaj? wydajno?? recyklingu tworzyw sztucznych

LyondellBasell (NYSE: LYB) jeden z najwi?kszych na ?wiecie producentów plastiku, chemikaliów i petrochemii, oraz SUEZ (EPA: SEV), ?wiatowy lider w...


30 lis, 2020, 07:00 GMT Rohde & Schwarz Cybersecurity wprowadza na rynek szybkie kodery sieciowe nowej generacji oraz oparty na oprogramowaniu VPN Client

Ekspert ds. bezpieczeństwa IT Rohde & Schwarz Cybersecurity przedstawia dwa nowe rozwi?zania w zakresie bezpieczeństwa, zatwierdzone przez niemiecki...


30 lis, 2020, 07:00 GMT Rohde & Schwarz Cybersecurity launches new generation of high-speed network encryptors and software-based VPN Client

IT security expert Rohde & Schwarz Cybersecurity presents two new security solutions, approved by the German Federal Office for Information Security...


25 lis, 2020, 06:26 GMT Hinch Distillery nawi?zuje wspó?prac? z niemieckim dystrybutorem

Hinch, irlandzka marka Whiskey, która zainaugurowa?a w tym miesi?cu (listopad 2020 r.) dzia?alno?? swojej destylarni o warto?ci 15 mln funtów,...


24 lis, 2020, 08:00 GMT Hinch Distillery Strikes Deal With German Distributor

Irish Whiskey brand, Hinch, which launched its £15m distillery and visitor experience this month (November 2020) has ramped up its global exporting...


19 lis, 2020, 09:00 GMT Cecoforma: Europejski Tydzień Umiej?tno?ci Zawodowych: przysz?o?ciowe miejsca pracy dzi?ki kszta?ceniu i szkoleniu zawodowemu

Transformacja ekologiczna i cyfrowa zmienia sposób, w jaki kszta?tujemy nasz styl ?ycia, pracy i interakcji, a pandemia COVID-19 znacznie...


19 lis, 2020, 09:00 GMT Cecoforma: European Vocational Skills Week: jobs for the future through VET

Today, the green and digital transitions are reshaping our way of life, work and interactions – and the COVID-19 outbreak has dramatically...


17 lis, 2020, 09:00 GMT AvaTrade uruchamia nowe rozwi?zanie z zakresu kopiowania transakcji: AvaSocial

AvaTrade, wielokrotnie nagradzany broker CFD, og?osi? dzi? ekscytuj?c? wiadomo?? o uruchomieniu swojego nowego rozwi?zania do kopiowania transakcji – ...


17 lis, 2020, 09:00 GMT AvaTrade launches new copy trading solution: AvaSocial

AvaTrade, an award-winning CFD broker, announced today the exciting launch of its new copy-trading solution – AvaSocial. This innovative new copy and ...


12 lis, 2020, 18:42 GMT Grupa Unum og?asza zmian? w sk?adzie kadry zarz?dzaj?cej Unum International

Grupa Unum (NYSE: UNM) og?osi?a dzi?, ?e kierownictwo nad dzia?alno?ci? spó?ki Unum International oraz stanowisko wiceprezesa obejmie Mark Till. Till ...